POLITICA DE PRIVACITAT

El TITULAR del web es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i / o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i / o de qualsevol dels serveis oferts per El TITULAR, implica l’acceptació per part de l’Usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat.

Per favor, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs, tal com s’indica en el nostre Avís Legal.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

  

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El Responsable del tratamiento de sus datos es Comunitat de Propietaris Plantes 1ª i 2ª Edifici Grober (Gabinet Mèdic de Diagnosi i Tractament) con CIF H17140369  y domicilio en Plaça Josep Pla, 11, plantes 1ª i 2ª, CP 17001 de la localidad de Girona (en adelante, “GDMEDIC”).  Nuestros datos figuran en el Aviso Legal de esta web.

Principis que GDMEDIC aplicarà a la informació personal dels Interessats

En el tractament de dades personals dels Interessats, GDMEDIC aplicarà els següents principis que s’ ajusten a les exigències de la normativa vigent de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre vaig requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diverses finalitats específiques que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només vaig demanar dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals els requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, t’ informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Amb el consentiment de l’ Interessat o atenent els interessos legítims de GDMEDIC, utilitzarem les dades de l’ Interessat per dur al cap algunes de les següents accions basant-nos en la respectiva base de legitimació:

 • Atendre les trucades, emails o consultes dels nostres Usuaris.
 • Gestionar les reclamacions o queixes plantejades davant GDMEDIC.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades per l’Interessat es conservaran mentre estigui vigent la relació i/o el contracte celebrat entre l’Interessat i GDMEDIC i, un cop es produeixi la seva finalització, seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

En el cas que hagi consentit al seu tractament, fins que l’ Interessat demani la seva supressió, moment en què seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades per a les finalitats anteriorment descrites és el seu consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d’acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web (art. 6.1.a) del RGPD)

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals de l’ Interessat podran ser cedides als destinataris següents:

 • Administracions Públiques (Hisenda, Seguretat Social, Ajuntaments, Generalitat, Diputacions) i Jutjats i Tribunals, quan així ho estableixi una disposició legal aplicable.
 • Proveïdors que presten serveis a GDMEDIC relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d’encarregats del tractament, com per exemple, però no limitant-se a entitats financeres, entitats de detecció i prevenció del frau, proveïdors de serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i lliurament o proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client,  advocats o gestories, bancs o entitats jurídiques o físiques vinculades a GDMEDIC d’ alguna manera.
 • Proveïdors i col·laboradors que presten serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, només en el cas que l’Interessat hagi donat el seu consentiment de forma expressa.

En qualsevol cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’ Interessat hauran acreditat prèviament l’ adopció de mesures adequades per a la correcta protecció d’ aquestes.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits l’ Interessat tindrà dret a demanar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’ exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, GDMEDIC deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, GDMEDIC comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’ hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho deu l’ Interessat,

GDMEDIC l’ informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’ Interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a GDMEDIC, en un format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s’ efectuï per mitjans automatitzats.

L’ Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’ un tractament basat en l’ interès públic o legítim per GDMEDIC o un tercer, incloent-hi l’ elaboració de perfils, per tal que GDMEDIC deixi de tractar les dades personals,  llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’ Interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’ Interessat tindrà dret a no ser objecte d’ una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent l’ elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’ afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’ un contracte amb GDMEDIC i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l’ Interessat.

Finalment, l’ interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Dades de tercers

En el cas que l’ Interessat hagi proporcionat dades de caràcter personal de terceres persones, garanteix que les ha recaptat lícitament i que ha subministrat a l’ afectat la informació necessària sobre el tractament de les seves dades i es fa responsable de demanar el consentiment del qualsevol afectat per a la cessió i tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GDMEDIC i dels destinataris contemplats en la present Política de Privacitat.

Com pot exercir els seus drets?

Els referits drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: administracio@gdmedic.com.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta enviant una sol·licitud procedeixen de:

 • Formulari de contacte.

Vostè com a Usuari qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.  Les dades que s’ hagin d’ introduir en un camp que estigui marcat amb un bifoca són obligatòries per poder prestar-li el servei demanat.

 

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades identificatives (nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura, signatura electrònica).

La negativa per part de l’Interessat a facilitar-nos determinades dades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació entre aquest i enviant una sol·licitud, veient-se afectada la prestació de serveis d’enviant una sol·licitud.

Si l’Interessat té qualsevol dubte en relació amb aquest apartat s’haurà de posar en contacte amb enviant una sol·licitud a través de l’adreça facilitada en l’Apartat “Responsable de Tractament”.

Modificacions de la nostra Política de Privacitat

Ocasionalment, GDMEDIC podrà realitzar modificacions i correccions en la seva Política de Privacitat. Per favor, verifiqui aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera el poden afectar.